PRIVACYVERKLARING

 

 

Art.1 Privacyregels De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV,

van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en

handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de

verwerking van uw persoonsgegevens.

Art.2 De verwerkingsverantwoordelijke

De “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de

website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven.

Art.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden

(art. 6 van de AVG):

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet elektronisch, voor legitieme

contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende :

Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;

Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;

Art.4 Wat zijn de persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u

kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden

geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens

kunnen onder meer zijn :

Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer,

bedrijfsnummer, enz.;

Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, …);

Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …);

Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract,

factureringsadres, beroepsmatige gegevens, …);

Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers

(wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens,

factureringsgegevens, …);

Gevoelige gegevens :

De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke

opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van

genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke

persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een

natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.

Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw gegevens ?

Met wie delen we uw gegevens ?

Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig. Indien u niet van plan

bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezenen/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.

Art.6 Toegang tot persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik. Voor bepaalde legitieme

redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt.

We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De

gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Art.7 Bewaartermijn van de gegevens

We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden

bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet

overschrijden.

Art.8 Wat zijn uw rechten ?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de

veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de

AVG).

Recht op toegang (Art. 15 van de AVG)

Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te

verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG)

Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te

vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn. We zullen de wijzigingen meedelen aan de

betrokken partij.

Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de

verwerking (Art. 18 van de AVG)

Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van

persoonsgegevens toe te staan :

Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld

of verwerkt

U maakt bezwaar tegen de verwerking

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG)

De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij

van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

Art.9. Wat is onze verbintenis

We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te

beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of

accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.

Art.10. Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen

als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.

Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullenwe de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen

ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de

inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de

inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon.

(Art. 32-34 van de AVG).

Uw toestemming :

Art. 11. Toestemming

U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U heeft het recht

om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken. We behouden

ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.